Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest

W związku z zamiarem przystąpienia Miasta Jelenia Góra do Programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – etap VI, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informujemy o możliwości pozyskania do 100% dotacji na zadania związane z usuwaniem azbestu, obejmujące koszt demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest (przedsiębiorcy
i osoby prawne mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 680 zł do 1 tony odpadów).

Zwracamy się z prośbą do właścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości, w których wykorzystywany jest azbest, o przedłożenie do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Okrzei 10 (II piętro, pok. 206e), pisemnej deklaracji  przystąpienia do programu wraz z załącznikami w  terminie do 31 stycznia 2017 r.

Należy złożyć następujące dokumenty:

  1. deklaracja przystąpienia do programu; ( druk1 )      
  2. kopię informacji o wyrobach zawierających azbest; ( druk2 )
  3. oświadczenie właściciela nieruchomości; ( druk3 )

Jeżeli wyroby zawierające azbest (np. dach) trzeba będzie najpierw zdemontować to dodatkowo należy złożyć:

  1. kopię ocenystanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest; ( druk4 )
  2. kopia decyzji pozwolenia na budowę/rozbiórkę (o ile jest wymaga) lub kopię zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę  (formularze do pobrania na stronie:http://bip.jeleniagora.pl/contents/content/152/435)

Przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy sektora produkcji rolnej) muszą złożyć dodatkowo wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. ( druk5, druk6 i druk7)

Informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Referat Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miasta Jelenia Góra – tel. 75 75 46 302. 

 

Kalendarz FB