Dotacje na zabytki - I nabór wniosków na rok 2020

Zgodnie z Uchwałą Nr 32.VII.2011 Rady Miejskiej  Jeleniej Góry z dnia 1 lutego 2011 roku,  Miasto Jelenia Góra ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2020. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określa w/w  Uchwała i jej zmiana zawarta w uchwale Nr 171.XX.2011 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 6 grudnia 2011 r.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2019 roku.

Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "KULTURA" -- "DOTACJE ZABYTKI"  i   BIP

 

Kalendarz FB