Dotacje na zabytki II nabór wniosków - 2019

Zgodnie z Uchwałą Nr 32.VII.2011 Rady Miejskiej  Jeleniej Góry z dnia 1 lutego 2011 roku,  Miasto Jelenia Góra ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2019. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określa załączona Uchwała.

 

Termin składania wniosków upływa z dniem 29 marca 2019 roku.

Wnioski, sporządzone na obowiązującym wzorze,  należy  składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jelenia Góra, pokój 203 (przybudówka ratusza)lub drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta Jelenia Góra
Plac Ratuszowy 58

58-500 Jelenia Góra

Informacji udziela:            

Wydział Kultury i Turystyki

Iwona Kulas;

tel. 075/75 46 153

Grupa:

 

Kalendarz FB