DOTACJE na zmianę ogrzewania

 

  1. Masz dom jednorodzinny i chcesz zmienić ogrzewanie - skorzystaj z programu "Czyste Powietrze"

Zapraszamy na stronę WFOŚiGW we Wrocławiu:

https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie

Ulotka

Broszura

2)Zarząd Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Oś priorytetowa 3Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użytecznościpublicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.3 Efektywność energetycznaw budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ, Typ 3.3 e Modernizacjasystemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej –projekt grantowy, pn.: „OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ MODERNIZACJĘŹRÓDEŁ CIEPŁA NA OBSZARZE AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ”.

Wnioskowana kwotadofinansowania: 5 210 416,11 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych.

Miasto Jelenia Góra zgłosiło do założeń wniosku, zapotrzebowania mieszkańców Jeleniej Góry na:

  • podłączenie do sieci cieplnej;

  • montaż instalacji gazowej;

  • montaż instalacji OZE (w tym pomp ciepła);

  • montaż kotłów na biomasę (5 klasa);

Realizacja działań związanych ze zmianą ogrzewania przewidziana jest na lata 2020/2021.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej, merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2019 r.

 

Termin dla mieszkańców Miasta Jeleniej Góry

Przewidywany nabór wniosków mieszkańców - IV kwartał 2019 r.

 

Informacja o możliwości składania wniosków przez mieszkańców zostanie zamieszona na stronie miasta Jelenia Góra https://jeleniagora.pl/ w aktualnościach oraz w banerze pn.: Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania.

 

Kalendarz FB