Informacja o naborze wniosków o dotacje na wykonaną w 2019 r. zmianę ogrzewania

Nabór wniosków dotyczy – trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks, biomasa) w lokalach mieszkalnych lub w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, na ekologiczne – dla osób fizycznych.

Miasto Jelenia Góra będzie udzielało dotacji celowej na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań, na których realizację poniesiono wydatki od dnia 01.01.201r. i dla których nie udzielono dofinansowania z innych źródeł (np. WFOŚiGW program "Czyste Powietrze")

Podstawa prawnauchwała nr 171.XV.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań, na których realizację poniesiono wydatki od dnia 01.01.2019 r.(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 12)

 

link do Uchwały

 

Wyżej wymieniona Uchwała wchodzi w życie w dniu 17.01.2020 r.

 

W związku z powyższym WNIOSKI przyjmowane będą w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Stefana Okrzei 10,Pokój nr 213 (II piętro jest winda) 58-500 Jelenia Góraw terminie od dnia 17.01.2020r. w godzinach pracy Urzędu.

 

pobierz Wniosek

 

Załączniki do wniosku:

 

 1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowa najmu dla lokali mieszkalnych będących w administracji ZGKiM), aktualny na dzień złożenia wniosku;

 • w przypadku posiadania tytułu prawnego innego aniżeli prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego, zgodę właściciela nieruchomości*,
 • w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania*;
 1. Kserokopia umowy dostarczania paliwa/energii*……………z dnia……………. zawarta z………

 2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawidłowe wykonanie zadania (np. protokołu odbioru wewnętrznej instalacji gazowej, protokołu z pomiarów instalacji elektrycznej itp.),

 3. Kserokopia pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej*,

 4. Certyfikaty zgodności CE zamontowanych urządzeń,

 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego klasę nowego kotła*,

 6. Kserokopia zaświadczenia o dacie i liczbie wyłączonych pieców węglowych/likwidacji kotłowni węglowej, wystawione przez kominiarza lub wykonawcę zmiany systemu ogrzewania,

 7. Kserokopia opinii kominiarskiej potwierdzającej prawidłowe wykonanie zadania*,

 8. Oryginały dokumentów uprawniających do występowania w imieniu wnioskodawcy*:

·pełnomocnictwo,

·dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

 1. Oryginały następujących faktur/rachunków wraz z potwierdzeniami przelewów - w przypadku płatności bezgotówkowych - wskazujące wnioskodawcę jako nabywcę,

 

* niepotrzebne skreślić (tzn. nie załącza się do wniosku)

 

Koszty kwalifikowane:

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie zakończonego zadania z tytułu poniesionych kosztów koniecznych do realizacji zadania (koszty kwalifikowane), w szczególności:

 1. koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania;

 2. koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie
  w przypadku likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej wnioskiem);

 3. koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła;

 4. koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową i elektryczną;

 5. koszt przyłączy gazowych i energetycznych;

 6. koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne;

 7. koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa);

 8. koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł
  w nieruchomości objętej wnioskiem);

 9. zbiornik na ciepłą wodę użytkową;

 10. koszt zakupu i montażu wkładów kominowych;

 11. koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła;

 12. koszt wykonanych opinii kominiarskich.

   

Wysokość dotacji:

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Jeleniej Góry, w maksymalnej wysokości do 5 000,00 zł.

procedurę postępowania w zakresie realizacji wniosków złożonych określa  zarządzenie

link do zarządzenia

http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenie/12556/zarzadzenie-nr-0050-407-2020-viii

 

Kalendarz FB