Informacja o stypendiach i zasiłkach szkolnych 2019/2020

Urząd Miasta Jelenia Góra informuje, że wnioski na stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów uczęszczających do szkól publicznych na terenie Miasta Jelenia Góra  należy składać w terminie od 2 do 15.09.2019 r., z wyjątkiem uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego-w tym przypadku wniosek składa się od 01 do 15 lutego.

W przypadku rodziny z więcej niż jednym dzieckiem, wniosek należy składać w szkole najstarszego dziecka.

Uczniowie będący mieszkańcami Jeleniej Góry ale uczący się poza miejscem zamieszkania oraz uczniowie uczęszczający do jeleniogórskich szkół niepublicznych składają wnioski (w przypadku nieletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie) w Departamencie Edukacji  Urzędu Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pokój 5-6.

  • Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego wynosi 528,00 netto na osobę w gospodarstwie domowym.
  • W przypadku ucznia niepełnoletniego wnioskodawcą jest rodzic lub opiekun prawny. 
  • Uczeń pełnoletni samodzielnie  wnioskuje o przyznanie stypendium szkolnego lub pisemnie upoważnia rodzica/opiekuna prawnego do złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej.
  • W przypadku zdarzeń losowych można złożyć wniosek o przyznanie jednorazowego zasiłku szkolnego(  w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia).

Szczegółowych informacji udziela: Departament Edukacji UM Jelenia Góra – tel. (75) 75 46 340

więcej informacji oraz dokumenty do pobrania BIP:

Stypendia szkolne : http://bip.jeleniagora.pl/artykul/158/655/stypendia-szkolne

Zasiłki szkolne :  http://bip.jeleniagora.pl/artykul/158/656/zasilek-szkolny


 

02.09.2019

Grupa:

 

Kalendarz FB