Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia

Tytuł projektu: Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia

Klasyfikacja projektu: Klasyfikacja projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020 nr RPDS.10.02.03-IZ.00-02-301/18. Oś Priorytetowa: 10 Edukacja. Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Poddziałanie 10.2.3 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

Okres realizacji projektu: od 2019-03-01 do 2021-02-28

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Całkowita wartość projektu: 3 114 449,55 zł

Kwota dofinansowania: 2 954 559,55 zł

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy aktualnych i przyszłych uczniów 5 szkół podstawowych (SP2,SP3, SP6,SP7,SP11) i 4 szkół ponadpodstawowych (ILO, IILO, ZSE, ZSEiT) z terenu Miasta Jelenia Góra poprzez realizację w okresie III.2019-II.2021 kompleksowego programu wsparcia obejmującego:

  • wsparcie w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, szkoleń i kursów 910u (464K),

  • pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

  • poszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem zawodowym,

  • doposażenie 9 szkół w pracownie umożliwiające nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w obszarze przyrody i matematyki i/lub w sprzęt TIK,

  • oraz zwiększenie kompetencji (w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu i technik pracy z uczniem o specjalnych potrzebach eduk.) 130 nauczycieli (w tym 101K).

Grupa docelowa: 910 uczniów i 130 nauczycieli z jeleniogórskich szkół.

Harmonogram udzielanego wsparcia 2019/2020

semestr I

SP 2

SP 3

SP 6

SP 7

SP 11

I LO

W dniach 22 i 24 października nie odbędą się zajęcia z zadania 2:  - język angielski prowadzone przez p. A. Mierzwę  oraz z fizyki w dniu 31 października prowadzone przez p. L. Trębickiego.
W dniach 25-26.10.2019  zajęcia z zadania 1 i 2  z fizyki odbędą się w formie warsztatowej w Janicach.
W dniu 24.10.2019r. nie odbędą się zajęcia rozwijające z fizyki prowadzone przez p. L. Trębickiego (przeniesione na na warsztaty w Janicach).

II LO

Zajęcia z biologii, które miały odbyć się dnia 14.10.19 o godz. 14.15 odbędą się dnia 16.10.19 o godz. 13.25.
Dnia 14.10.19 zajęcia nie odbędą się.
Dnia 3.10.19 nie odbędą się zajęcia prowadzone przez M. Bentkowską          o godz. 8.00.
Dnia 4.10.19 nie odbędą się zajęcia prowadzone przez M. Purzycką              o godz. 13.25.
Dnia 4.10.19 odbędą się zajęcia doświadczalne prowadzone przez Z. Czekałę i M. Pajor - Jośko o godz. 15.00 na terenie Jeleniej Góry.
 

ZSE

Dnia 7-8.10.2019 zajęcia rozwijające z matematyki (zad. 2) nie odbędą się.

ZSEiT

 

Kalendarz FB