Kroniki Projektów 2014-2024

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19

Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze otrzymał Grant w ramach projektu

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Główny cel projektu to wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.

Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze.

Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej I sektorze mieszkaniowym

Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start 2020-2022

Klasyfikacja projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020 nr RPDS.10.04.03-02-0001/19. Oś Priorytetowa: 10 Edukacja. Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Polsko - czeska promocja Miasta Jelenia Góra i Jablonec nad Nisou- Etap II

Głównym celem projektu jest rozwój i wzmocnienie konkurencyjności obszaru pogranicza polsko-czeskiego, maksymalne wykorzystanie szans wynikających z korzystnego położenia geograficznego Jeleniej Góry i Jablonca nad Nisou.

Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych

Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów niepełnosprawnych w jeleniogórskich przedszkolach.

Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku

Projekt Edukacja Kluczem do Kariery- kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra

Projekt „Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra” jest projektem realizowanym przez Syntea S.A. w partnerstwie z miastem Jelenia Góra.
Okres realizacji: 2017-09-01 – 2019-08-31

Jeleniogórska kuźnia kompetencji. RPDS.10.02.03-02-0014/17

Podniesienie poziomu edukacji, w tym komp. kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz

Projekt Budowa obiektu rekreacyjnego Pumptrack wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze

Projekt pn. "Budowa obiektu rekreacyjnego Pumptrack wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze" - dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Zintegrowani

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez przygotowanie do samodzielnego i sprawnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym

Bezpieczne Pogranicze

„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” to nazwa projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska -Polska 2014- 2020.

Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych 31.08

Miasto Jelenia Góra informuje, że w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych” (nr wniosku RPDS.10.01.03-02-005/16) doposażyło w sprzęt i pomoce dydaktyczne wszystkie przedszkola publiczne realizujące zajęcia dydaktyczne w ramach projektu.

Tytuł projektu: „Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze”.

Celem projektu będzie dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz kształcenia wysokiej klasy specjalistów poszukiwanych na rynku pracy. Przeprowadzone badania u pracodawców unaoczniają rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami pracodawców a opiniami dotyczącymi przygotowania absolwentów szkół zawodowych do wykonywania zadań na stanowisku pracy.

Tytuł projektu: „Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze”.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie ucznia do wykonywania zawodu tak, by jego wiedza i umiejętności zawodowe były odpowiedzią na oczekiwania pracodawców. Ta funkcja szkoły zawodowej stanowi główne źródło motywacji uczniów do rozpoczęcia nauki w tego typu szkole.

Projekt - Inwestuj w Jeleniej Górze – promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020, Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Schemat 1.4.C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych

Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych. RPDS.07.01.03-02-0014/16.

poprawa warunków kształcenia w mieście Jelenia Góra w zakresie edukacji podstawowej i gimnazjalnej.

Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych. RPDS.07.02.03-02-0001/16.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie: 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową
Poddziałanie: 3 - 7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową– ZIT AJ

Projekt Zawodowy Dolny Śląsk

„Zawodowy Dolny Śląsk” projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Główny cel projektu: poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy.

"Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli” - kronika projektu

Celem projektu jest udzielenie wsparcia 10 jeleniogórskim szkołom poprzez dofinansowanie zajęć wyrównawczych i kółek zainteresowań, objęcie uczniów szczególnie uzdolnionych programem stypendialnym, dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów doskonalących dla nauczycieli oraz wyposażenie szkolnych pracowni.

Obwodnica południowa Jeleniej Góry - Etap II

Celem głównym projektu będzie stworzenie warunków dla rozwoju społeczno – gospodarczego Dolnego Śląska poprzez poprawę dostępności transportowej regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców Jeleniej Góry możliwe do osiągnięcia dzięki budowie obwodnicy południowej miasta Jeleniej Góry.

Projekt „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze – uzbrojenie terenów inwestycyjnych”

Przedmiotem projektu jest przygotowanie 5.14 ha terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Jeleniej Góry poprzez uporządkowanie, uzbrojenie w media i drogi wewnętrzne (ul. Thebesiusa i ul. Spółdzielczej) w celu stworzenia lepszych warunków dla rozwoju MŚP w Jeleniej Górze.

Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra”

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego województwa dolnośląskiego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Realizacja projektu przyczyni się do kształtowania przyjaznego środowiska życia dla okolicznych mieszkańców, pracowników przedmiotowych obiektów oraz do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Miasta Jeleniej Góry.

Projekt „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra – Etap I”

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego województwa dolnośląskiego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Realizacja projektu przyczyni się do kształtowania przyjaznego środowiska życia dla okolicznych mieszkańców, pracowników przedmiotowych obiektów oraz do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Miasta Jeleniej Góry.

Projekt „Termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze”

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego województwa dolnośląskiego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze.

Transgraniczny Turniej Tenisowy Amatorów

Celem projektu było wzmocnienie powiązań i aktywizacja lokalnych społeczności po obu stronach granicy poprzez wspólne działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w atmosferze zdrowej rywalizacji.

Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry

Celem projektu jest ożywienie zdegradowanego obszaru, podniesienie jego atrakcyjności jako miejsca zamieszkania i działalności społeczno - gospodarczej oraz wzmocnienie funkcji rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych.

 

Kalendarz FB