Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze

Klasyfikacja projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020 nr RPDS.10.04.01-02-0025/20. Oś priorytetowa: 10 Edukacja. Działania: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze - konkursy horyzontalne

Okres realizacji projektu: od 01.02.2021r. – 31.12.2022r.

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Całkowita wartość projektu: 4 699 167,69zł.

Kwota dofinansowania: 3 994 292,53zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 4 jeleniogórskich szkołach poprzez lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

 

Grupę docelową projektu stanowią:

1. Uczniowie szkół kształcenia zawodowego:

  • 128 uczniów w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 (ZSLZ) w Jeleniej Górze,
  • 74 uczniów w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych (ZSRA) w Jeleniej Górze,
  • 227 uczniów w Zespole Szkół Elektronicznych (ZSE) w Jeleniej Górze,
  • 82 uczniów w Zespole Szkół Przyrodniczo – Usługowych (ZSPU) w Jeleniej Górze

2. Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe ZSE,ZSRA, ZSPU, ZSZL

3. 35 Nauczycieli kształcenia zawodowego nauczyciele zatrudnieni w ZSE,ZSRA, ZSPU, ZSZL

 

Realizacja projektu w ramach 5 zadań:

  1. Wsparcie dla uczniów w zdobywaniu kwalifikacji rynkowych oraz kompetencji poprzez realizacje zajęć specjalistycznych,
  2. Doradztwo zawodowe dla uczniów,
  3. Wsparcie dla nauczycieli z każdej ze szkół,
  4. Staże realizowane przy współpracy z pracodawcami,
  5. Doposażenie pracowni zawodowych.

Efekt realizacji Projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie 499 uczniów, w tym 218 kobiet dzięki realizacji m.in. staży, kursów, szkoleń prowadzących do nabycia kwalifikacji zgodnych z oczekiwaniami pracodawców, doposażenie 4 szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

 

Kalendarz FB