Mój prąd – program dofinansowania do paneli fotowoltaicznych

 

W ramach programu „Mój prąd” można otrzymać dotację, czyli bezzwrotną pomoc finansową do wykorzystania w celu budowy instalacji fotowoltaicznych.

 

Nabór wniosków dotyczy:
Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

 

Beneficjenci:
Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

 

Forma dofinansowania:
Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

 

Terminy i sposób składania wniosków:
Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym.

 

Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Kolejny nabór planowany od początku 2020 roku.

 

Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd”, bezpośrednio w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawieprzy ul. Konstruktorskiej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

ul. Konstruktorska 1

 

02-673 Warszawa

 

 

 

Wnioski do pobrania na stronie:

 

 

Szczegółowe informacje o programie:

 

Informacji o programie "Mój Prąd" udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW:

 

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Funkcjonuje również dedykowana skrzynka:mojprad@nfosigw.gov.pl

 

Kalendarz FB