Nabór wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Informujemy, iż Miasto Jelenia Góra przystąpiło do realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Od 10 kwietnia 2020 r. prowadzony jest nabór wniosków w Module III programu, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać wsparcie w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych, jeżeli w okresie od 9 marca do 4 września 2020r. utraciły przez co najmniej pięć kolejnych następujących po sobie dni roboczych w danym miesiącu możliwość korzystania z rehabilitacji prowadzonej w placówkach rehabilitacyjnych.

Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie poszkodowane na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowej osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia, które są:

  • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

  • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy;

  • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej;

  • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);

  • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

  • pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

  • pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie do 4 września 2020r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl, osobiście lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Rehabilitacji, al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra.

Wymogi dotyczące składania wniosków:

I.Wnioski składane w  formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) https://sow.pfron.org.pl/

W tym przypadku, wniosek wypełniany jest elektronicznie w systemie.

W celu złożenia wniosku w ramach tego programu poprzez SOW nie jest wymagane posiadanie PROFILU ZAUFANEGO.

Składając wniosek w systemie SOW można skorzystać z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.

Zapraszamy do zapoznania się z filmem informacyjno-instruktażowym dla Wnioskodawców. Film zawiera krótką instrukcję rejestracji i logowania w systemie SOW oraz pokazuje proces wypełniania wniosku:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/pandemia-koronawirusa-jak-zlozyc-wniosek-o-dofinansowanie-opieki-w-warunkach-domowych/index.html

Informacje dotyczące składania wniosku w systemie SOW można uzyskać korzystając z bezpłatnej infolinii SOW: 800 889 777 (czynna w dni robocze, w godzinach 9.00 – 17.00) lub infolinii PFRON: 517 373 975 (godz. 9.00 - 20.00), 22 581 84 10 (godz. 9.00 - 15.00).

II.Wnioski składane w formie papierowej - należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Rehabilitacji, al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra lub złożyć osobiście.

W celu złożenia wniosku w formie papierowej należy pobrać i wydrukować zamieszczony poniżej formularz wniosku oraz załączyć kopie pozostałych wymaganych załączników:

1) Formularz wniosku (do pobrania)

2) Załączniki wymagane do wniosku składanego w formie papierowej:

Załącznik nr 1 - Orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
Załącznik nr 2 - Akt urodzenia dziecka - w sytuacji, gdy Wnioskodawcą jest rodzic podopiecznego niewskazany w orzeczeniu o niepełnosprawności,
Załącznik nr 3 - Dokument stanowiącego opiekę prawną – jeśli wniosek dotyczy pełnoletniego podopiecznego lub dziecka przebywającego pod opieką prawną

Uwaga: W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem występują opiekunowie prawni tych osób.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Działu Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, Panią Sylwią Myślicką tel. 75-75-588-01.

 

 

Kalendarz FB