Obwodnica południowa Jeleniej Góry - Etap II

logo ue rr

Oś priorytetowa 5 Transport

Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa

Poddziałanie 5.1.3 Drogowa dostępność transportowa – ZIT AJ

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Wartość całkowita - 69 177 863,23 zł

Wartość dofinansowania z UE - 42 238 272,14 zł

Wartość dofinansowania z budżetu Państwa – 3 458 751,41 zł

Zakres projektu:

Budowa obwodnicy południowej Jeleniej Góry – Etap II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku 5,29 km, klasie technicznej GP, nośności 115 kN/oś z dwoma pasami ruchu.

Cel Projektu:

Celem głównym projektu będzie stworzenie warunków dla rozwoju społeczno – gospodarczego Dolnego Śląska poprzez poprawę dostępności transportowej regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców Jeleniej Góry możliwe do osiągnięcia dzięki budowie obwodnicy południowej miasta Jeleniej Góry. Realizacja przedsięwzięcia skutkować będzie znaczną poprawą warunków komunikacyjnych przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie poprzez wyprowadzeniu ruchu tranzytowego pojazdów z miasta, zmniejszeniu emisji toksycznych składników spalin oraz emisji hałasu i wibracji w dzielnicy Maciejowa.

Rezultatem projektu będzie spełniający normy system drogowy, umożliwiający skomunikowanie najważniejszych ośrodków wojewódzkich oraz terenów peryferyjnych z siecią TEN‐T w oparciu o oś drogową północ‐południe, głównie drogę krajową nr 3 prowadzącą do granicy z Republiką Czeską. Rezultat ten zostanie osiągnięty poprzez budowę II etapu obwodnicy południowej Jeleniej Góry i jej z istniejącym systemem dróg.

Etapy realizacji projektu:

  1. W dniu 30.03.2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu.

  2. W dniu 07.06.2017 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na roboty budowlane pn. „Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze – budowa południowej obwodnicy miasta” realizowaną w ramach Projektu: „Obwodnica południowa Jeleniej Góry – etap II”. Termin składania ofert upłynął w dniu 01.08.2017 r. W dniu 30.08.2017 r. Zamawiający poinformował za pomocą strony internetowej (link: http://bip.jeleniagora.pl/tenders/content/6957), że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia firmę BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa. Oferta spełniła wszystkie wymogi i w toku oceny ofert otrzymała największą ilość punktów. Obecnie trwa procedura podpisywania umowy.

  3. W dniu 21.09.2017 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze – budowa południowej obwodnicy miasta”.

Wizualizacja przebiegu obwodnicy Maciejowej:

Wizualizacja przebiegu obwodnicy Maciejowej

 

Wizualizacja przebiegu obwodnicy Maciejowej

 

 

 

Kalendarz FB