Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w roku 2020

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 2019.04.12)  Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w roku 2020.

 

Kalendarz FB