Otwarte konkursy ofert - pożytek publiczny

Grupa:

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Jelenia Góra

Wspieranie i powszechniania kultury fizycznej 2015

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2015 roku

Wakacyjny Klub Integracyjno-Edukacyjny "Razem Lepiej" - oferta na realizację zadania

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zdecydował o zastosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w celu zgłoszenia uwag do oferty dot. "Wakacyjny Klub Integracyjno-Edukacyjny "Razem Lepiej" w terminie do dnia 13 sierpnia 2014 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony obywateli

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony obywateli, w tym ratownictwo górskie w 2014 r.

Ochrona obywateli: zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2010.234.1536 j.t.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony obywateli, w tym ratownictwo górskie.

Oferta Pomocna Dłoń w ramach działalności pożytku publicznego

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zadecydował o zastosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z art. 19a ustawy z dn. 24.04.2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Uwagi dotyczące załączonej oferty można zgłaszać do dnia 30.05.2014 r.

Galeria Pod Chmurką. Procedura uproszczona o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zdecydował o zastosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z art. 19a ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Uwagi dotyczące załączonej oferty można zgłaszać do dnia 06 maja 2014 r.

Jelenia Ma Talent Procedura uproszczona o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zdecydował o zastosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z art. 19a ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Uwagi dotyczące załączonej oferty można zgłaszać do dnia 06 maja 2014 r.

Utwory Wybrane. Procedura uproszczona o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zdecydował o zastosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z art. 19a ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Uwagi dotyczące załączonej oferty można zgłaszać do dnia 06 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 0050.1739.2014.VI w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 0050.1739.2014.VI w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w dniu 21 lutego 2014 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25 lutego 2014 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Jelenia Góra w 2014 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 marca 2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 marca 2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych w naborze ofert na realizację zadania własnego Miasta Jelenia Góra w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 0050.1725.2014.VI

Zarządzenie nr 0050.1725.2014.VI w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2014 roku zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego

Informacja Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014 roku

Zaproszenie do prac komisji z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Prezydenta Miasta Jeleniej Góry na wsparcie realizacji w 2014 roku zadań publicznych

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty z zakresu pomocy społecznej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałania alkoholizmowi

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Konkursy ofert

UMWD: Konkursy na realizację zadań publicznych

Zaproszenie do prac komisji z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Zaproszenie do konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury


Zaproszenie do prac komisji z zakresu wspierania kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w 2019 roku

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieści Jelenia Góra w 2018 roku.

Strony

 

Kalendarz FB