Politechnika Wrocławska


Politechnika Wrocławska Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze
Plac Piastowski 27
58-560 Jelenia Góra 
757551048

internet:
Przekierowanie na stronę facebooka Politechniki Wrocławskiej  Przekierowanie do strony Politechniki Wrocławskiej

Siedziba Uczelni mieści się w przepięknym zabytkowym pałacu Schaffgotschów w Jeleniej Górze - Cieplicach przy Placu Piastowskim. Otacza ją Park Zdrojowy, z którego rozciąga się widok na panoramę Karkonoszy.

Studenci na naszej uczelni kształcą się na ośmiu wydziałach: Budownictwa, Mechanicznym, Elektroniki, Elektrycznym, Inżynierii Środowiska, Informatyki i Zarządzania oraz Podstawowych Problemów Techniki. Na każdym z kierunków studia mają charakter stacjonarny, trwają 3,5 roku i są to studia inżynierskie I stopnia. Ukończenie tych studiów umożliwia kontynuowanie nauki na uzupełniających studiach magisterskich na wszystkich uczelniach technicznych w kraju.

Specyficznym rodzajem nauki który możemy zaoferować jest Studium Kształcenia Podstawowego. Studium to przeznaczone jest dla kandydatów na studia którzy nie są zdecydowani na którym kierunku chcą studiować. Ta forma nauki polega na tym że przez I rok student poznaje przedmioty ogólne oraz przedmioty przygotowujące do nauki na wybranym kierunku. Po roku przenosi się na II rok na wybrany wydział, zachowując ciągłość kształcenia. Inną ciekawą propozycją jest Uniwersytet Nysa, gdzie kształcą się studenci z trzech krajów Polski, Czech i Niemiec, jest to projekt trzech uczelni: Politechniki Wrocławskiej, Zittau (Niemcy) oraz Uniwersytetu w Libercu (Czechy) utworzony na wydziale Informatyki i Zarządzania w roku akademickim 2001/2002. Studia te trwają 3,5 roku i prowadzone są w języku angielskim przez wykładowców w/w uczelni. Po ukończeniu studiów, studenci otrzymują dyplomy licencjata Politechniki Wrocławskiej oraz certyfikaty ukończenia szkół wyższych w Czechach i Niemczech. Posiadamy także propozycję kształcenia skierowaną do młodzieży szkół średnich organizowaną co roku przez Wydział Podstawowych Problemów Techniki tzw. STUDIUM TALENT. Studium trwa jeden rok, a jego uczestnicy uzyskują dyplomy z matematyki i fizyki. Ukończenie studium brane jest pod uwagę podczas obliczania tzw. wskaźnika rekrutacyjnego. Najlepsi absolwenci studium przyjmowani są n studia w pierwszej kolejności.

Uczelnia posiada spore osiągnięcia w dziedzinie sportowej i naukowej. Członkowie Koła Naukowego „Ekofilia”, pod opieką dyr. Pawłowskiego zajmują się odnawialnymi źródłami energii, pracują nad nowymi technologiami pozyskiwania energii. Nad całością prac Koła czuwa Michał Janicki, doktorant Politechniki Wrocławskiej, były student Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego!

Od wielu lat studenci z Koła prezentują swoje prace na Sympozjach „Ekofilii”. W ramach cyklu spotkań pn. Sympozja Koła Naukowego „Ekofilia” opublikowano w formie książek już 84 referaty, w tym 32 członków Koła.

Od 2004 r. Koło poszerzyło swoją działalność o Międzynarodową Konferencję Studentów i Młodych Pracowników Nauki pn. „Nauka i Technika w Ochronie Środowiska”. Każdego roku „Ekofilia” przyznaje tytuł „Członka Wspierającego” w celu uhonorowania i wyróżnienia firm, przedsiębiorstw i osób prywatnych, które zasłużyły się dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju uczelnianej Organizacji Naukowej.

Członkowie Akademickiego Związku Sportowego uczestniczą w wielu rozgrywkach sportowych, tak lokalnych jak i ogólnopolskich. Do najważniejszych należą: starty w Dolnośląskiej Lidze Uczelnianej, Akademickich Mistrzostwach Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Legnicy, w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych. Klub Uczelniany AZS zorganizował również znaczące imprezy sportowe. Były wśród nich: XXII, XXIII, XXV Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Kolarstwie Górskim w 2004, 2006 i 2008 r. , a także Akademicki Puchar Polski w Maratonach MTB w 2005 i 2008 r.

Na dzień dzisiejszy jest już jedenaście sekcji, w których studenci mogą się zrzeszać i rywalizować z kolegami z innych uczelni wyższych Jeleniej Góry i całej Polski. Oto nazwy wszystkich sekcji: unihokej, koszykówka, siatkówka, kolarstwo, badminton, narciarstwo, lekkoatletyka, piłka nożna, snowboard, szachy, rekreacyjna.

Wydziały

Obecnie Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze kształci studentów na pięciu wydziałach: Budownictwa, Mechanicznym, Elektroniki, Inżynierii Środowiska, Informatyki i Zarządzania.Studia w Ośrodku są równoważne ze studiami odbytymi na odpowiednim wydziale uczelni macierzystej.

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Kierunek: Budownictwo - studia inżynierskie

Na wydziale zdobędziesz wiedzę pozwalającą budować nowy świat! Nauczysz się projektować różnorodne budowle, nadzorować budowę i zarządzać nią z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej. Po ukończeniu studiów będziesz mógł:

 • projektować i realizować różnego rodzaju obiekty budowlane; budynki mieszkalne i biurowe, budowle przemysłowe, drogi, mosty, linie kolejowe, lotniska, budowle wodne,
 • kierować wszelką działalnością produkcyjną, usługową i handlową w branży budowlanej,
 • sporządzać oferty i przeprowadzać negocjacje inżynierskie.

Dzięki wykształceniu zdobytemu na naszym Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego znajdziesz pracę zarówno w biurach projektowych, jak i w firmach zajmujących się procesami budowlanymi a także w zarządzaniu tą branżą. Przez pierwsze lata studiów program nauczania na wszystkich specjalnościach obejmuje m.in. chemię budowlaną, materiały budowlane, mechanikę konstrukcji, metody komputerowe w budownictwie, budownictwo ogólne, konstrukcje betonowe i metalowe, fundamentowanie oraz języki obce.

Wydział Mechaniczny

Kierunek przygotowuje absolwentów do pracy inżynierskiej w zakresie projektowania i konstruowania oraz eksploatacji maszyn. Jest podstawowym kierunkiem kształcenia, funkcjonującym na Wydziale Mechanicznym. Bloki przedmiotowe podstawowe, takie jak: matematyka, fizyka, informatyka, języki obce, kształtują ogólną wiedzę studenta na tym kierunku. Specyfikę kierunkową student uzyskuje poprzez pozyskanie wiedzy w zakresie: mechaniki, wytrzymałości, materiałoznawstwa, termodynamiki, teorii mechanizmów i maszyn, podstaw konstrukcji maszyn, komputerowych technik wspomagania prac inżynierskich, technik wytwórczych itp. Kierunek ten daje solidne podstawy do podjęcia pracy w każdym sektorze przemysłu i usług, dlatego absolwentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn można spotkać w zakładach przemysłu: maszynowego i motoryzacyjnego, urządzeń gospodarstwa domowego, przetwórstwa tworzyw sztucznych, w bazach transportowych, w przemyśle hutniczym i stoczniowym, w biurach projektowych, działach technicznych placówek służby zdrowia itp.

Wydział Elektroniki

Kierunek: Telekomunikacja

Kształcenie na tym kierunku odbywa się w specjalności - Sieci teleinformatyczne - studia stacjonarne inżynierskie. Na naszym wydziale otrzymasz wszechstronną wiedzę o najszybciej rozwijających się dziedzinach nauki i techniki, zwanych potocznie nowymi technologiami. Kształcimy specjalistów w zakresie:

 • budowy i eksploatacji komputerów, sieci komputerowych oraz zastosowań informatyki w różnych dziedzinach techniki,
 • systemów sterowania z zastosowaniem komputerów i robotów,
 • projektowania, realizacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych oraz urządzeń do transmisji danych, sygnałów, dźwięków, obrazu.

Zdobyta na tych studiach wiedza specjalistyczna, wzbogacona danymi o aktualnych i przyszłych technologiach oraz treningiem w profesjonalnych laboratoriach specjalistycznych, umożliwi Ci znalezienie pracy zarówno w firmach elektronicznych, jak i w innych dziedzinach gospodarki - bo elektronika i informatyka są wszędzie.

Wydział Inżynierii Środowiska

Kierunek: Inżynieria Środowiska

Kształcenie odbywa się w specjalności - Technologie w Inżynierii Środowiska - studia stacjonarne inżynierskie. Po skończeniu studiów na tym wydziale będziesz miał umiejętność prowadzenia prac badawczych, projektowych i eksploatacyjnych. Zdobędziesz tu bowiem wiedzę o:

 • źródłach zanieczyszczenia środowiska,
 • sposobach oczyszczania wody do celów komunalnych i przemysłowych oraz sposobach jej dystrybucji,
 • systemach ciepłowniczych i ogrzewania,
 • wentylacji i klimatyzacji, kanalizacji i wodociągów.
 • technologiach odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 • zasadach gospodarki odpadami (odzysk, recykling i unieszkodliwianie)
 • przedsięwzięciach technicznych i ekonomicznych, służących ochronie czystości gleby, wody i powietrza.

Kontynuując edukację na naszym Wydziale na II stopniu studiów, masz szansę nauki w ramach europejskich studiów Master of Science in Environmental Technology, dzięki którym uzyskasz dyplom De Montfort University of Leicester (Wielka Brytania) oraz równolegle - dyplom Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Po naszych studiach możesz podjąć pracę w bardzo wielu miejscach, np. w jednostkach administracji państwowej oraz samorządowej, biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych, zakładach przemysłowych (eksploatacja) oraz przedstawicielstwach producentów armatury i urządzeń.

Wydział Informatyki i Zarządzania

Kierunek: Zarządzanie (studia w języku wykładowym angielskim)

Kształcenie odbywa się w specjalności - Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie - studia stacjonarne licencjackie (3-letnie).
Jest to kierunek jedyny w swoim rodzaju na naszej uczelni w Jeleniej Górze. Wszystkie wykłady odbywają się tylko w języku angielskim, natomiast grupę studencką stanowią tu w równej części studenci polscy, czescy i niemieccy. Studia odbywają się przez 1-szy rok na Uniwersytecie w Libercu (Czechy), w Jeleniej Górze przez 2-gi rok i w Wyższej Szkole Technicznej w Zittau/Görlitz (Niemcy) przez 3-ci rok studiów. Studia te są wspólną międzynarodową inicjatywą Politechniki Wrocławskiej z dwiema powyżej wymienionymi Szkołami Wyższymi Czeską i Niemiecką. Studenci w czasie 3-letnich studiów otrzymują oprócz dyplomu licencjata Politechniki Wrocławskiej, również dyplom licencjata Szkoły Wyższej w Niemczech.

 

Kalendarz FB