Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych. RPDS.07.01.03-02-0014/16.

Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura edukacyjna

Działanie: 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

Poddziałanie: 3 - 7.1.3 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową igimnazjalną – ZIT AJ

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-12-01

Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 2017-08-31

Data zakończenia realizacji projektu: 2017-10-31

 

Wartość projektu: 889 101,31 zł

Dofinansowanie UE: 755 736,12 zł

 

Projekt jest realizowany na terenie miasta Jelenia Góra, woj. dolnośląskie.

Cel: poprawa warunków kształcenia w mieście Jelenia Góra w zakresie edukacji podstawowej i gimnazjalnej.

Przedmiot projektu: inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni cyfrowych jeleniogórskich szkół podstawowych i gimnazjalnych - zakup nowoczesnego sprzętu TIK oraz specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych do wspomagania rozwoju uczniów niepełnosprawnych  (19 szkół,16 obiektów).

Odbiorcy: uczniowie wspieranych szkół, którzy będą korzystali z produktów i rezultatów projektu. Zakupione wyposażenie będzie wykorzystywane w celu pracy edukacyjnej i wszechstronnego rozwoju ucznia.

 

Zadania:

1.Doposażenie pracowni cyfrowych, w tym:

a)dostawa wyposażenia z instalacją i konfiguracją

b)usługi eksperta ds. informatyki

2.Działania promocyjne

 

Wskaźniki:

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury

edukacyjnej-5923

Liczba projektów,w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z

niepełnosprawnościami-1

Liczba użytkowników infrastruktury edukacyjnej wspartej w programie-5923Zamówienia publiczne:

  1. Usługi eksperta ds. informatycznych/technicznych, części 1-4: http://bip.jeleniagora.pl/tenders/content/6553 (zakończone)

 

Kalendarz FB