Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych. RPDS.07.02.03-02-0001/16.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych. RPDS.07.02.03-02-0001/16.

Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura edukacyjna

Działanie: 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową

Poddziałanie: 3 - 7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową– ZIT AJ

Data rozpoczęcia realizacji projektu 2016-08-01

Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 2017-08-31

Data zakończenia realizacji projektu 2017-10-31

Wartość projektu: 404.314,10 zł

Dofinansowanie UE: 343.666,98 zł

Projekt jest realizowany na terenie miasta Jelenia Góra, woj. dolnośląskie.

Licea objęte projektem:

1.LO Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Kochanowskiego 18, 58-500 Jelenia Góra

2.LO Nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Gimnazjalna 2, 58-560 Jelenia Góra

3.LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Al. Jana Pawła II 25, 58-506 Jelenia Góra

Cel: poprawa warunków kształcenia w mieście Jelenia Góra w zakresie nauczania ponadgimnazjalnego ogólnokształcącego.

Przedmiotem projektu są inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni cyfrowych we wszystkich publicznych Liceach ogólnokształcących na terenie miasta Jelenia Góra, w tym zakup wyposażenia i pomocy cyfrowych do wspomagania rozwoju uczniów niepełnosprawnych.Wsparciem obejmiemy trzy Licea ogólnokształcące, a odbiorcami będą uczniowie tych szkół, w tym niepełnosprawni, którzy będą korzystali z efektów projektu. Zgodnie z zatwierdzoną przez organ prowadzący diagnozą potrzeb LO, zostanie doposażonych łącznie 6 pracowni cyfrowych w trzy LO. Zakupimy nowoczesne zestawy komputerowe stacjonarne i mobilne wraz z niezbędnym oprogramowaniem, zasilacze UPS, zestawy interaktywne, tablice multimedialne i wyposażenie do wspomagania rozwoju uczniów niepełnosprawnych, w tym specjalistyczne urządzenia ułatwiające pracę na lekcjach uczniom słabosłyszącym i oprogramowanie do pracy z uczniami wykazującymi zaburzenia mowy.

Zamówienia publiczne:

  1. Usługi eksperta ds. informatycznych/technicznych, części 1-4: http://bip.jeleniagora.pl/tenders/content/6553 (zakończone)
  2. Dostawa sprzętu – ogłoszenie planowane na 18.05.2017
  3. Promocja – 31.05.2017

 

Kalendarz FB