POWT Polska – Saksonia 2007-2013

 


Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej  Polska - Saksonia ma na celu zwiększenie konkurencyjności obszarów pogranicza, wzmocnienie ich spójności gospodarczej i społecznej. Realizacja Programu intensyfikująca współpracę pomiędzy poszczególnymi podmiotami – obywatelami, stowarzyszeniami, instytucjami (Partnerami Współpracy) przyspiesza rozwój obszarów przygranicznych. Współpraca polskich i niemieckich partnerów realizujących wspólne inicjatywy, dotyczy wielu różnych sfer życia społeczno-gospodarczego. Podejmowane przedsięwzięcia zostały usystematyzowane: wyznaczono osie priorytetowe (Rozwój transgraniczny oraz Transgraniczna integracja społeczna), a w ich zakresie – dziedziny i działania mogące uzyskać wsparcie finansowe. W powstałym w ten sposób katalogu przedmiotów wsparcia są m.in. działania w zakresie:
 • infrastruktury transportowo – komunikacyjnej,
 • infrastruktury turystycznej,
 • ochrony środowiska,
 • edukacji,
 • ochrony zdrowia,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • wspieranie kontaktów gospodarczych i naukowych.

Transgraniczny charakter mogących uzyskać dofinansowanie projektów wymaga od Partnerów Współpracy spełnienia co najmniej dwóch z poniżej podanych warunków:

 • wspólne planowanie,
 • wspólna realizacja,
 • wspólne finansowanie,
 • wspólny personel.

Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a wielkość dofinansowania - refundacji kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu dla polskich i niemieckich partnerów wynosi nie więcej niż 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski złożone w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013:

 

Kalendarz FB