Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie Miasta Jeleniej Góry po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydenci

Pisemne zgłoszenia kandydatów z uzasadnieniem należy składać na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra, w terminie do 6 września 2019 r. do godz. 14:30

Jednocześnie informuję, iż Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Kadencja Rady trwa 4 lata. Do zakresu działania Rady, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019, poz. 1172), należy:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
    1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
    2. realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  2. opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  3. ocena realizacji programów;
  4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Link do ogłoszenia na stronie BIP 

 

Kalendarz FB