Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A".

 

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/11951/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-prowadzenie-srodowiskowego-domu-samopomocy-typu-a

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert.

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/11952/zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-komisji-konkursowej

 

Kalendarz FB