Procedura uproszczona PZERI 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry  zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 18 marca 2020 r. do godz. 15.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul.Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: jskoczen@jeleniagora.pl

Oferta:
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - "Forum Jeleniogórskich Seniorów"

 

Kalendarz FB