Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra”

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra”

Oś priorytetowa 3  Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ.

 

Beneficjent: Miasto  Jelenia Góra

 

Wartość całkowita -   1 954 593,83  zł

Wartość dofinansowania z UE -  1 639 409,25 zł

 

Zakres projektu:

Zakres projektu obejmuje termomodernizację budynku ratusza poprzez wymianę i renowację okien i drzwi, docieplenie stropu, docieplenie podłogi, wymiana instalacji c.o., osuszanie murów w części przyziemia oraz termomodernizację  budynku Ochotniczej straży Pożarnej w Jeleniej Górze – Sobieszowie.

 

Cel Projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego województwa dolnośląskiego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Realizacja projektu przyczyni się do kształtowania przyjaznego środowiska życia dla okolicznych mieszkańców, pracowników przedmiotowych obiektów oraz do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Miasta Jeleniej Góry.

Etapy realizacji projektu:

  1. Uchwałą nr 3758/V/17 Zarząd Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2017 r. wybrał projekt do dofinansowania. Obecnie projekt znajduje się na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.
  2. W dniu 13.09.2017 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na termomodernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Cieplickiej w Jeleniej Górze realizowaną jako część 1 w ramach Projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra”. Termin składania ofert upłynął w dniu 28.09.2017 r.  W postępowaniu złożono 2 oferty.

Link do strony: http://bip.jeleniagora.pl/tenders/content/7561

 

Kalendarz FB