Przypomnienie o terminach płatności podatków

 

Urząd Miasta Jelenia Góra przypomina, iż 15 maja br. upłynął dla osób fizycznych termin płatności raty podatku: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. 

Brak wpłaty w ustawowym terminie może skutkować naliczeniem dodatkowych kosztów tj. kosztów upomnienia w kwocie 11,60 zł oraz naliczeniem odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

W przypadku niewpłacenia podatku w wyznaczonym terminie zostają naliczone odsetki za zwłokę oraz po 7 dniach licząc od dnia doręczenia upomnienia, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej. 

Dziękujemy za terminowe uregulowanie należności.

Informacji o stanie swoich zobowiązań z tytułu:

• podatków, uzyskać można pod numerem tel. 75 74 46 236 oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, ulica Sudecka 29 - pokój nr 37 .

• opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskać można pod numerem tel. 75 75 49 887 oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, ulica Sudecka 29- pokój nr 39.

 

Galeria: 

 

Kalendarz FB