Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych - 08.2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.241.2019.VIII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25 czerwca 2019 roku na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Na podstawie art.15 ust. 1, 2g, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznać dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku w Mieście Jelenia Góra, zlecanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

Konrad Sikora 
Zastępca Prezydenta Miasta

 

Załączniki:

1) Zarządzenie

2) Protokół

3) Załącznik

 

Kalendarz FB