Szkolimy zawodowo – poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach

Klasyfikacja projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020 nr RPDS.07.02.03-IZ.00-02-313/18. Oś Priorytetowa: 7. Infrastruktura edukacyjna. Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową. Poddziałanie 7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT AJ

Okres realizacji projektu: od 30.11.2018 – 01.09.2021 roku

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Całkowita wartość projektu: 4 453 365,48 zł

Kwota dofinansowania: 3 696 348,75 zł

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia w jeleniogórskich szkołach ponadpodstawowych umożliwiająca dostosowanie ich oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców, uczestników dalszego procesu edukacyjnego oraz osób niepełnosprawnych.

Cel powyższy zostanie osiągnięty poprzez doposażenie pracowni w 9 jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w nowoczesny sprzęt w tym TIK, specjalistyczne wyposażenie i oprogramowanie do wspomagania uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, nowoczesne i specjalistyczne wyposażenie do pracowni zawodowych, dostosowanie infrastruktury szkół do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz podniesienie efektywności energetycznej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych.

Grupę docelową projektu stanowią:

  • Zespołu Szkół Technicznych Mechanik,

  • Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych,

  • Zespołu Szkół Ekonomiczno- Turystycznych,

  • Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

  • Zespołu Szkół Elektronicznych,

  • I Liceum Ogólnokształcące,

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2,

  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

 

 

Artykuły:

 

 

 

Kalendarz FB