Udział Miasta Jelenia Góra w programie pilotażowym pn. "Strażnicy Atmosfery"

 

ZADANIE pn.:  Wykonanie badań próbek popiołów pobranych z pieców do spalania paliw stałych na terenie miasta Jelenia Góra
 
Miasto Jelenia Góra zawarło w dniu 23.06.2017 r. umowę nr GK-O.272.7.2017 z Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” Spółką  z o.o,  z siedzibą przy ul. Kokotek 4, 41-700 Ruda Śląska na: 
  1. Wykonanie badań próbek popiołów pobranych przez Zamawiającego z pieców do spalania paliw stałych i przekazanych Wykonawcy, sporządzenie przez Wykonawcę sprawozdania wraz z dokumentacją fotograficzną oraz przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z wykonanych badań.
  2. Dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego narzędzi do poboru próbek, w tym:

    - 30 sztuk pojemników na pobraną próbkę;
    - 4 sztuk tac;
    - 4 komplety narzędzi do poboru próbek (hak, zgarniak, łopatka).
  3. Przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Zamawiającego w zakresie prawidłowego poboru próbek.
 
Firma  „SORBCHEM” w roku 2017 r. wywiązała się z przedmiotu umowy tj. wykonała pełną analizę pobranych 5 próbek oraz dostarczyła ww. narzędzia i przeprowadziła szkolenie Strażników Miejskich z prawidłowego poboru próbek. Do kwietnia 2018 r. Firma wykonała pełną analizę pobranych 13 próbek. 
 
W kwietniu 2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Pilotażowego „STRAŻNICY ATMOSFERY”  Cel programu: Poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez wsparcie organów upoważnionych do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz wyeliminowanie nieprawidłowych zachowań związanych z użytkowaniem źródeł spalania energetycznego. 
 
W dniu  26 września 2018 r. Miasto zawarło umowę dotacji nr 236/D/OA/JG/2018  z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie badań próbek popiołów pobranych z pieców do spalania paliw stałych na terenie miasta Jelenia Góra". 
Zgodnie z zawartą umową  w okresie do kwietnia do grudnia 2018 r. wykonano 12 analiz popiołów pod kątem stwierdzenia spalania odpadów. Łącznie w ramach zawartej umowy  z Firmą  „SORBCHEM”przeprowadzono 30 analiz z czego mandatami karnymi za spalanie odpadów ukarano 4 właścicieli i 4 wnioski skierowano do sądu. 
Wartość ogólna zadania: 14 732,00 zł
w tym koszt kwalifikowany - 4 870,80 zł
Wysokość dofinansowania: 2 435,40 zł

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  link do strony Funduszu http://www.wfosigw.pl/ 
 

 

Kalendarz FB