Uniwersytet Ekonomiczny WEZiTUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
ul. Nowowiejska 3,
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 38 202
fax. 75 76 76 230
promocja-jg@ae.jgora.pl

internet:
Przekierowanie na stronę facebooka Uniwersytetu Ekonomicznego   Przekierowanie na stronę Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (dawniej Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze) istnieje od roku 1969. Jest to w pełni akademicka placówka naukowo-dydaktyczna posiadająca prawa nadawania tytułu zawodowego magistra, doktora nauk ekonomicznych oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Nasza Kadra liczy 119 nauczycieli akademickich ( w tym 10 profesorów tytularnych, 7 doktorów habilitowanych, 82 doktorów, 20 magistrów. Ponadto Wydział zatrudnia 12 pracowników dydaktycznych w Studium Języków Obcych oraz w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Cała kadra nauczycieli akademickich zamieszkuje Kotlinę Jeleniogórską tworząc młode, aktywne i innowacyjne środowisko naukowe.

W ciągu ponad 40 lat wykształciliśmy blisko dziesięć tysięcy magistrów ekonomii. Ekonomistów bardzo dobrze przygotowanych na wyzwania coraz bardziej wymagającego rynku. Świadczą o tym ich zawodowe kariery. Wśród absolwentów Wydziału są aktualni (lub byli) urzędnicy ministerialni w randze podsekretarzy stanu i dyrektorów departamentów, dyrektorzy banków, urzędów skarbowych, firm ubezpieczeniowych, spółek giełdowych (m. in. KGHM, Orlen S.A., Jelfa S.A.), prezydenci miast, burmistrzowie, a także bardzo liczna grupa przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek w Polsce i innych krajach.

Potwierdzeniem dbałości o jakość kształcenia są uzyskane przez Wydział akredytacje. Na Wydziale trzykrotnie w latach 2003-2007 prowadzone były procedury akredytacji kierunku ekonomia.

Pierwszą przeprowadziła Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, która w dniu 9 lipca 2003 roku podjęła decyzję o udzieleniu kierunkowi ekonomia akredytacji na okres 3 lat.

Drugą akredytację przeprowadzała Państwowa Komisja Akredytacyjna, która w dniu 8 września 2005 roku udzieliła akredytacji dla kierunku ekonomia na okres 5 lat.

Po raz trzeci, tzw. reakredytację kierunku ekonomia, przeprowadziła w 2007 roku Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Kierunek ekonomia otrzymał akredytację na okres 5 lat.

W listopadzie 2009 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna przeprowadziła pierwszą akredytację dla kierunku zarządzanie. Kierunek zarządzanie otrzymał akredytację na okres sześciu lat.

W grudniu 2010 r. odbyło się dla kierunku ekonomia postępowanie akredytacyjne przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

Uchwałą nr 219/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku ”ekonomia” prowadzonym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Wydziale w Jeleniej Górze oraz w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym tego Wydziału w Bolesławcu na poziomie studiów pierwszego stopnia. szczegóły

Następna ocena jakości kształcenia na kierunku studiów„ekonomia” powinna nastąpić w roku akademickim 2016/2017

Uprawnienia akademickie i osiągnięcia naukowe
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze jest jedynym w Polsce zamiejscowym wydziałem wyższej uczelni posiadającym pełne uprawnienia akademickie.

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora
Decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 27 kwietnia 1992 roku jeleniogórski Wydział uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Wydział nasz jest jedyną jednostką organizacyjną szkolnictwa wyższego w województwie dolnośląskim (poza uczelniami we Wrocławiu) mającą takie uprawnienia.

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego
Na mocy decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 18 grudnia 2006 roku Wydział w Jeleniej Górze otrzymał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Uprawnienie to otwiera możliwość przeprowadzania na Wydziale przewodów habilitacyjnych oraz przygotowywania wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora przez Prezydenta RP.

Wydział ma szczególne osiągnięcia, w skali krajowej i międzynarodowej, w takich dziedzinach badań, jak:

 • ekonometria i statystyka, statystyczna analiza wielowymiarowa,
 • badania regionalne i euroregionalne,
 • zarządzanie gospodarką turystyczną,
 • logistyka,
 • zarządzanie jakością i środowiskiem.

 

Efektem prowadzonych badań są publikacje książkowe, artykuły naukowe i referaty. O wysokim poziomie naukowym dorobku świadczą wyniki oceny parametrycznej za lata 1997-2000, 2001-2004 oraz 2005-2009 na podstawie których Wydział otrzymał kategorię 1 (najwyższą) według klasyfikacji KBN.

Katedry

 • Katedra Ekonometrii i Informatyki
 • Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej
 • Katedra Finansów i Rachunkowości
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej
 • Katedra Gospodarki Regionalnej
 • Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną
 • Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie
 • Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem
 • Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki
 • Katedra Mikroekonomii
 • Studium Języków Obcych
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 

Kalendarz FB