Władze Miasta

Prezydent Miasta Jeleniej Góry - Jerzy Łużniak

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - Renata Kwiatek

Zastępca Prezydenta Miasta - Janusz Łyczko

Sekretarz Miasta - Daniel Lepieszo

Skarbnik Miasta - Jacek Kopeć

Jerzy Łużniak był Radnym Miejskim od 1998 roku. W latach 2006-2009 pełnił funkcję Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Od połowy 2009 roku Wicemarszałek i Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialny m. in. za politykę zdrowotną i infrastrukturę. 18 lutego 2014 roku ponownie objął obowiązki Zastępcy Prezydenta Miasta. W dniu 4 listopada 2018 roku w wyborach samorządowych został wybrany na urząd Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

Renata Kwiatek nadzoruje bieżącą działalność Departamentu Rozwoju, wydziałów Gospodarki Mieszkaniowej, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej; jednostek organizacyjnych Miasta, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

Janusz Łyczko nadzoruje bieżącą działalność wydziałów: Gospodarki Nieruchomościami; Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych oraz podległych jednostek organizacyjnych Miasta.

Daniel Lepieszo sprawuje nadzór nad działaniem i prawidłowym wykonywaniem zadań Urzędu oraz nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej i systemu zarządzania jakością w Urzędzie. Nadzoruje bieżącą działalność Departamentu Organizacyjnego i Departamentu Edukacji oraz podległych jednostek organizacyjnych Miasta.

Jacek Kopeć nadzoruje zadania w zakresie gospodarki finansowej Miasta, a w szczególności: opracowywanie projektów budżetu Miasta oraz nadzór nad ich wykonaniem, nadzór nad opracowywaniem sprawozdań finansowych, prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej oraz opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych.

 

Kalendarz FB