Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych 31.08

Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych

 

Projekt dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014-2020,

Oś Priorytetowa: 10 Edukacja.

Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Poddziałanie 10.1.3 – ZIT AJ Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji dzieci niepełnosprawnych w jeleniogórskich  przedszkolach publicznych poprzez realizowanie dodatkowych zajęć mających na celu wyrównywanie deficytów.

Miasto Jelenia Góra informuje, że w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych” (nr wniosku RPDS.10.01.03-02-005/16) doposażyło w sprzęt i pomoce dydaktyczne wszystkie przedszkola publiczne realizujące zajęcia dydaktyczne w ramach projektu.

Kwota przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu wynosi 461 804,32 zł.

 

Do realizacji zajęć zakupiono kabinę do integracji sensorycznej dla Miejskiego Przedszkola nr 2 w Jeleniej Górze, schodołaz oraz sprzęt TOMATIS do terapii dla dzieci z niepełnosprawnościami dla Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 14 w Jeleniej Górze, a także inne pomoce dydaktyczne do  prowadzenia terapii logopedycznej, pedagogicznej, taktylnej czy dogoterapii.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r. przeprowadzono  2 648,5 godziny zajęć dydaktycznych ukierunkowanych na wyrównywanie szans i niwelowanie deficytów u dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

W ramach projektu realizowane są również działania mające na celu podniesienie kwalifikacji nauczycieli pracujących w miejskich przedszkolach publicznych poprzez organizację studiów podyplomowych dla 37 nauczycieli wychowania przedszkolnego na dwóch kierunkach:

1. Terapia pedagogiczna z arteterapią

2. Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

oraz poprzez współpracę nauczycieli i wymianę ich doświadczeń na platformie internetowej www.doskonaleniewsieci.pl oraz organizację warsztatów tematycznych.

Realizatorami projektu są placówki wychowania przedszkolnego, tj.: Miejskie Przedszkole nr 2,4,10,11,13,19,27, Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 oraz Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Zajęcia w ramach projektu realizowane będą do połowy kwietnia 2018 roku.

 

Ogólny budżet projektu wynosi           1 311 747,31 zł, w tym:

kwota dofinansowania wynosi  (85%)              1 114 985,21 zł;

budżet państwa                      (10%)                 131 174,64 zł;

wkład własny M. Jeleniej Góry  ( 5%)                    65 587,46 zł.

 

Kalendarz FB