Zaproszenie do udziału w pracach Komisji konkursowej - Listopad 2018

Prezydent Miasta Jeleniej  Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r., poz. 450) do udziału w pracach Komisji konkursowej oceniającej oferty w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r.

Informacja BIP:  http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/10316/zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-komisji-konkursowej

1. Zaproszenie - Załącznik 1

2. Zgłoszenie - Formularz - Załącznik 2

3. Zgoda RODO - Załącznik 3

 

Kalendarz FB