Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - zadanie publiczne w ramach JBO

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach JBO

 

 

Kalendarz FB