Zaproszeniedo udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert. 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert.

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/12288/zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-komisji-konkursowej

 

Kalendarz FB