Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia w terminie do dnia 31 maja 2019 roku drugiej raty tytułem opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Opłatę można uiścić:
- w kasach Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej 29 i Placu Ratuszowym 58,
- w oddziałach Banku Millenium mieszczących się przy ul. 1 Maja 7 i ul. Plac Niepodległości 1,
- na konto dochodów Miasta nr rachunku 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566.
Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa w przypadku niedopełnienia w terminie do dnia 31 maja obowiązku dokonania opłaty. 
Zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w określonej wysokości (tj. podstawowej lub podwyższonej), jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania należnej opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w ustawie, powiększonej o 30% tej opłaty (dotyczy to rocznej opłaty, a nie raty).

 

Kalendarz FB