NGO

Konsultacje projektu: Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z NGO i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach projektu

"Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok".

Projekt Programu udostępniony jest:

- na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra - www.jeleniagora.pl

- w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.jeleniagora.pl

- w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra w Wydziale Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Pl. Ratuszowy 58 pok. 1 oraz w miejscach przeznaczonych do zamieszczania ogłoszeń w godzinach pracy Urzędu.

Propozycje, opinie i uwagi do projektu Programu można przekazywać na formularzu konsultacji w terminie do dnia 18 października 2016 r. do godz. 15:30:

- osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra lub

- drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl


 

Projekt Programu na 2017 rok


 
-odnośnik BIP-

Grupa:

RDPP 2019 - 2022

 

 

 

 

Skład:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

1. Bołociuch Mirosław

2. Daskalakis Anna

3. Gierdal Urszula

4. Gluza Paweł

5. Maron Jerzy

6. Musiał Zbigniew

7. Wierzchucki Marcin

8. Wojtowicz Moszyńska Halina

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Jeleniej Góry:

1. Rehlis Sylwia

2. Zawierucha Maciej (zarządzenie PM), Wieteska Sławomir (zarządzenie PM)

3. Żylewicz Tomasz

Przedstawiciele Rady Miejskiej Jeleniej Góry:

1. Gierus Mariusz

2. Kolendo Aneta

3. Wójtowicz Beata

Prezydium:

Przewodniczący: Paweł Gluza

Wiceprzewodniczący:

Sekretarz: Halina Wojtowicz - Moszyńska


 

Obsługa administracyjno - biurowa RDPP.
Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych
Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 46 152
e-mail: jrdpp@jeleniagora.pl


 

Skład RDPP reguluje Zarządzenie nr 0050.51.2019.VIII z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry.

UCHWAŁA NR 88.XII.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 30 czerwca 2015 r.w sprawie trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry oraz organizacji i trybu jej działania.

 

Grupa:

"Generator Dostępności" Inkubator Innowacji Społecznych

"Generator Dostępności" to Inkubator Innowacji Społecznych podejmujący tematykę szeroko rozumianej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i/lub osób starszych z ograniczeniami mobilności lub percepcji. Poszukujemy ludzi zajmujących się tą tematyką i chcących uruchamiać w swoich lokalnych środowiskach nowatorskie inicjatywy. Oferujemy granty o średniej wartości 35 tys. zł oraz wsparcie wykwalifikowanej kadry.

Świat, w którym rozwiązania są od razu przemyślane pod kątem osób o szczególnych potrzebach, jest światem komfortowym i bezpiecznym dla wszystkich. Nowy Inkubator Innowacji Społecznych "Generator Dostępności" wspiera mikroinnowacje wpisujące się w tę wizję. Osoby z pomysłami mają szansę zdobyć granty o średniej wartości 35 tys. zł na projekty dotyczące osób z niepełnosprawnościami i/lub starszych.
 
"Generator Dostępności" podejmuje wyzwanie poprawy warunków funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych z ograniczeniami percepcji lub mobilności. Rozwijane inicjatywy w różnych wymiarach są związane z dostępnością: od kwestii przestrzeni fizycznej i komunikacyjnej, przez przestrzeń cyfrową, integrację społeczną i zawodową, aż po usługi i produkty.
 
Innowatorami mogą być zarówno pojedyncze osoby fizyczne, grupy nieformalne, jak i podmioty prawne, w tym organizacje pozarządowe, firmy czy instytucje publiczne. Granty o średniej wartości 35 tys. zł pozwalają na opracowanie szczegółowych rozwiązań, przetestowanie ich i udostępnienie materiałów kolejnym zainteresowanym wybraną tematyką. Projekty można realizować na terenie całego kraju, w swoich lokalnych społecznościach.
 
Obecnie rozpoczął się pierwszy nabór do Inkubatora. Potrwa on do 14 lutego 2020 r. Na tym etapie nie trzeba mieć gotowego rozwiązania. Liczy się przede wszystkim dobre rozpoznanie problemu i istniejących rozwiązań razem z ich niedoskonałościami. Swoje koncepcje oraz robocze wersje zgłoszeń można konsultować z kadrą Inkubatora, która pomaga również na kolejnych etapach rozwijania projektów.
 
Pełen zestaw informacji o sposobie działania Inkubatora, bieżących działaniach, inspirujących inicjatywach, które wpisują się w jego założenia, sprawdzić można na stronie internetowej: https://innowacje.spoldzielnie.org
 
Zapraszamy również do śledzenia na Facebooku fanpage'a "Innowatorzy społeczni". To nie tylko strona informująca o działaniach Inkubatora i wspieranych inicjatyw, ale również kanał, za pośrednictwem którego będzie się można zainspirować do nowych aktywności. Udostępniane są historie ciekawych ludzi, przykłady oryginalnych projektów oraz interesujące fakty wokół tematyki dostępności.
 
"Generator Dostępności" jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.
 
 

Grupa:

Procedura Uproszczona - Oferta Fundacja Mandala

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1057 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 14:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

 

 

 

 

Grupa:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie 5 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2020 - 2024 zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Prowadzenie 5 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego".

Grupa:

Procedura uproszczona - koncert kolęd

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 09 grudnia 2019 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Kultury Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres jsolinski@jeleniagora.pl

 

Koncert kolęd - oferta

Grupa:

Procedura uproszczona Pomoc w potrzebie - Wigilia 2019

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 27 listopada 2019 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych ul. Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

 

Oferta: Pomoc w potrzebie - Wigilia 2019

 

Grupa:

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniających oferty złożone na realizację zadań administarcji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku.

 
 
 link na BIP

Grupa:

Otwarty konkurs ofert na prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku.

 
 
link do BIP

Grupa:

TPD dla dzieci w dniu ich święta 2019

W dniu 01.06.2019r. w kinie LOT po raz kolejny odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka dla 100 dzieci z Jeleniogórskich Szkół Podstawowych, w ramach realizowanego projektu „Mamo, tato zabierz mnie do kina”. Dzieci zostały obdarowane słodkościami i gadżetami oraz uczestniczyły w projekcji filmu pt. „Praziomek”. W organizacji imprezy pomocni byli wolontariusze z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze.

Organizatorzy: Koło Środowiskowe Nr 1 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jeleniej Górze wspólnie z kinem LOT.

Grupa:

Subscribe to RSS - NGO

 

Kalendarz FB