rozwój miasta

Przedsięwzięcia ujęte w projekcie "Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze"

Poniżej przedstawiamy listę przedsięwzięć ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Jelenia Góra na lata 2021-2030 oraz Planie Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Jelenia Góra na lata 2021-2030, wybranych przez uspołecznioną Komisję spośród propozycji złożonych przez mieszkańców Jeleniej Góry w ramach naboru przeprowadzonego przez Miasto w dniach 6-31 sierpnia 2020 r. Część propozycji uległa drobnym modyfikacjom w obszarze tytułu, zakresu lub podmiotu realizującego, wynikającym z konieczności sformułowania przedsięwzięć w ten sposób, by były odpowiedzią na wnioski z przeprowadzonej diagnozy problemów i barier rozwojowych miasta oraz administracji lokalnej.

 

Przedsięwzięcia zgłoszone przez mieszkańców w ramach naboru i ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Jelenia Góra na lata 2021-2030:

 1. Budowa energooszczędnego budynku żłobko-przedszkola przy ul. A. Wiłkomirskiego w Jeleniej Górze;

 2. Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora - stworzenie ogólnodostępnego nowoczesnego targowiska z parkingiem oraz przyległym atrakcyjnym rekreacyjnym terenem zielonym;

 3. Utworzenie nowego terenu zieleni przy ul. Ogińskiego - przy pawilonie "Jubilat” oraz uzupełnienie zieleni w centrum miasta;

 4. Opracowanie dokumentacji projektowych na tematyczne place zabaw;

 5. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych;

 6. Uzupełnienie i uatrakcyjnienie istniejącej infrastruktury rowerowej oraz przeprowadzenie kampanii promującej rower jako ekologiczny środek transportu;

 7. Cykl spotkań w placówkach edukacyjnych na temat tożsamości lokalnej i regionalizmu;

 8. Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości w szkołach podstawowych;

 9. Doradztwo zawodowe w szkołach - organizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów jeleniogórskich szkół;

 10. Cykl spotkań dla lokalnych przedsiębiorców.

Natomiast w ramach przedsięwzięć uzupełniających ujęte zostały zadania ukierunkowane na: - Utworzenie domu dziennego pobytu seniorów przy ul. Łazienkowskiej;

- Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia.

 

W ramach drugiego dokumentu tj. Planu Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Jelenia Góra na lata 2021-2030 zgłoszone przez mieszkańców w ramach naboru i ujęte zostało przedsięwzięcie polegające na wdrożeniu Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Miasta Jelenia Góra.

 

 

Jednocześnie - w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców wyrażone w ramach przeprowadzonych przez Miasto ankiet elektronicznych oraz sondy ulicznej - w ramach podstawowych przedsięwzięć projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze” zostały ujęte zadania:

 • Przebudowa nawierzchni deptaka pieszo-jezdnego w centrum Starego Miasta w Jeleniej Górze oraz likwidacja barier dla niepełnosprawnych w tej części przestrzeni miejskiej;

 • Aktywne przejścia dla pieszych w najbardziej niebezpiecznych miejscach Jeleniej Góry, w tym audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego, głównie pieszych oraz projekt stałej organizacji ruchu;

 • Utworzenie nowej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej - rowerowej Stanicy Zabobrzańskiej;

 • Utworzenie „Szlaku Jelonka”;

 • Szeroka kampania promocyjna miasta;

 • Edukacja ekologiczna mieszkańców Jeleniej Góry (organizacja wycieczek, konkursów, pikników celu poprawy świadomości na temat konieczności ochrony środowiska i dbania o jego stan;

 • Bezpieczeństwo a czyste środowisko - cykl imprez plenerowych dla dzieci;

 • Wprowadzenie systemu kolejkowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z ujednoliceniem systemów kolejkowych obecnie funkcjonujących w Urzędzie Miasta Jelenia Góra;

 • Kampania informacyjno – edukacyjna dla mieszkańców o usługach publicznych świadczonych w Urzędzie Jelenia Góra i jednostkach organizacyjnych Miasta;

 • Szkolenia dla osób, które chciałyby założyć działalność gospodarczą - w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;

 • Cykl szkoleń w zakresie przedsiębiorczości skierowanych do osób, które prowadzą już swój własny biznes i są zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości;

 • Opracowanie koncepcji regulacji estetyki miasta (KREM Jeleniogórski);

 • Opracowanie koncepcji zagospodarowania kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Sudeckiej;

 • Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym targowisku przy ul. Kilińskiego - stworzenie atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców oraz turystów;

 • Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przystosowanie budynku przy ul. Wolności na mieszkania integracji międzypokoleniowej;

 • Aplikacja Stay In JG – stworzenie aplikacji podzielonej na strefy: miejską, turystyczną i inwestycyjną:

 • Strefa Turystyczna, zawierająca następujące moduły: miejsca(obiekty turystyczne, noclegi, gastronomia – wg wskazanych kategorii), trasy, wydarzenia z kalendarzem i filtrowaniem wg dat, panoramy i wirtualny spacer, moduł uruchomienia zewnętrznej aplikacji do questów;

 • Strefa Miejska: moduł aktualności, wydarzenia z kalendarzem i filtrowaniem wg dat, komunikacja miejska, systemy kolejkowe, strefy płatnego parkowania, powiadomienia push, moduł zgłoszeń awarii wraz z systemem obsługi i nadawania statusów zgłoszeń i powiadomień zwrotnych do mieszkańców, w tym listy zgłoszeń wykonanych i w trakcie realizacji lub odrzuconych, moduł smog – monitor jakości powietrza – synchronizacja z API urządzeń monitorujących miasto, moduł gospodarka odpadami – harmonogram wywozów, stref, informator o typach odpadów do segregacji;

 • Strefa inwestycji: tereny inwestycyjne, wyszukiwarka;

Moduły dostępne w całej aplikacji: pogoda, podkłady mapowe, obsługa dwóch wersji językowych: PL i EN;

 • Zapewnienie dostępu i godnej obsługi osób z niepełnosprawnością poprzez dostosowanie architektoniczne budynków instytucji miejskich.

 

W ramach przedsięwzięć uzupełniających ujęto dodatkowo zadania ukierunkowane na:

 • Utworzenie 3 placów zabaw;

 • Budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta;

 • Zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta: przebudowa i zmiana funkcji użytkowania budynku przy ul. Wolności na dom integracji międzypokoleniowej (mieszkania dla seniorów i młodych rodzin z dziećmi);

 • Doposażenie pracowni zawodowych w jeleniogórskich szkołach oraz kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy (dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów, doradztwo zawodowe, staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców, kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli);

 • Termomodernizację obiektów oświatowych w mieście Jelenia Góra.

 

Wykaz wszystkich przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze” ujęty jest w załącznikach do zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0050.682.2020.VIII z dnia 28.10.2020 tj.:

1)Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Jelenia Góra na lata 2021-2030;

2)Planie Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Jelenia Góra na lata 2021-2030.

Dofinansowanie na realizację projektu w ramach pod działania 3.2.1 - Badania na rynek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła 2 sierpnia 2017 kolejne dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Spotkanie „Pozyskiwanie nowych rynków eksportowych w USA”

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej we Wrocławiu przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne mające na celu nawiązanie kontaktów gospodarczych z USA. Wtorek 07 czerwca 2016 r., godz. 10.30 

2016 - rok inwestycji

Rok 2016 będzie okresem, w którym zostaną faktycznie zainicjowane projekty dużych inwestycji, które były przygotowywane – ze względu na swój rozmiar – już od pewnego czasu

Subscribe to RSS - rozwój miasta

 

Kalendarz FB